Maral - instalacje elektryczne

Pomiary elektryczne

Pomiary

Posiadamy uprawnienia do wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji i ochrony odgromowej.

Zgodnie z Prawem Budowlanym pomiary takie powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 5 lat (zgodnie z art.62 ust.1: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).