Maral - instalacje elektryczne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest P.H.U. Maral Marcin Gibiec, ul. Przyjaciół 22, 43-190 Mikołów NIP: 635-100-53-74

II. Dane do kontaktu
adres email:

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie odbywa się w celu: odpowiedzi na otrzymane zapytanie. (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO); podjęcia działań, na żądanie osoby której dane dotyczą, przed lub w związku z zawarciem umowy, np. wykonania kalkulacji realizacji umowy. W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informuję, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

IV. Odbiorcy danych
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego,

V Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. III, tj.:
w zakresie realizacji zawartej ze Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. W praktyce oznacza to okres 5 lat dla realizacji zleceń i umów oraz 1 rok w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Okresy te mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

VII Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; w przypadku przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie, sprzeciw wobec tego przetwarzania,
f) do przenoszenia danych,
g) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

VIII Informacja o wymogu dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne w przypadku zgody. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości kontaktu zwrotnego w celu podjęcia czynności zmierzających do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przedstawione w korespondencji e mail lub telefonicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy bądź zlecenia. Dane nie podlegają profilowaniu.